Fejl og mangler efter overtagelse

I nogle hushandler går tingene ikke altid som forventet, når man har overtaget huset, der er derfor i nogle tilfælde brug for at klage enten over ejerskifteforsikringen, forsikringsselskabet, den beskikkede bygningssagkyndige eller elinstallatøren. Lethushandel.dk vurderer gerne din sag, udfærdiger klagen, sender den og vurderer afgørelsen.
Kontakt lethushandel.dk for at høre mere om pakke 6.

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
Disciplinær- og klagenævnet for bygningssagkyndige behandler klager over tilstandsrapporterne udarbejdet af den beskikkede bygningssagkyndige. Klagen kan enten være indgivet af sælgeren af en ejendom, eller af køber der har købt ejendommen.

Hvis enten en køber eller sælger klager over en tilstandsrapport kan nævnet enten afvise sagen eller vælge, at sende en syn og skøns mand ud for at vurdere på den beskikkede bygningssagkyndiges arbejde. Nævnet kan pålægge den beskikkede bygningssagkyndige bøder op til 100.000 kr. advarsler, påtaler eller frakende den beskikkede bygningssagkyndige retten til at arbejde som beskikket bygningssagkyndig.

For at vurdere på det arbejde den beskikkede bygningssagkyndige udfører benyttes ”Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige”, der beskriver den praksis der er opbygget over mange år samt den tekniske revision de sagkyndige er underlagt og endeligt de klager der er kommet ind fra forbrugere der klager, over den tilstandsrapport de har fået udarbejdet, eller den de har købt hus på baggrund af.

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige havde i 2015 182 klager, og af disse blev der truffet afgørelser i 153 af sagerne. I omkring 40% af sagerne fik klager helt eller delvis medhold, imens omkring 60% ikke fik medhold eller fik sagen afvist.
Læs mere på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/disciplinaer-og-klagenaevnet-for-beskikkede-bygningssagkyndige/vejledning.

Ankenævn for forsikringer:
Ankenævnet er et privat ankenævn der blev oprettet i 1973. Det er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren, og hermed også godkendt til at varetage opgaven med at behandle forsikrings-klager.
Der kan klages over egne private forsikringer. Det vil sige, at man ikke kan klage over erhvervsforsikringer eller afgørelser truffet af en modparts forsikringsselskab. Ud over det kan der kun klages over spørgsmål, der har økonomisk betydning.
Klagen kan først behandles i Ankenævnet, når forbrugeren har klaget til eget forsikringsselskab over deres afgørelse, og selskabet fastholder sin afgørelse eller undlader at svare på henvendelsen.

Klagen skal indgives elektronisk på Nævnets hjemmeside. Klagen bliver videresendt til det forsikringsselskab, der er klaget over. Selskabet har herefter 18 dage til at svare Nævnet. De kan her vælge at imødekomme kravet, eller vælge at fastholde den afgørelse der tidligere er truffet. De kan også vælge at imødekomme klagers krav delvist. Ved afvisning eller delvis imødekommelse vil sagen overgå til en høringsfase.

I høringsfasen får klager 18 dage til at svare på forsikringsselskabets svar. Herefter får forsikringsselskabet 18 dage til at svare på klagers svar. På denne måde fortsætter det, indtil begge parter ikke har mere at tilføje sagen, og høringsfasen afsluttes.
Efter høringsfasen vil en jurist gennemgå sagen, udarbejde en sagsfremstilling med et oplæg til nævnet. Udkastet bliver herefter sendt til de nævnsmedlemmer der skal behandle sagen, ca. 3 uger inden der skal træffes afgørelse.
1 uge efter Nævnsmødet, vil klager, samt forsikringsselskab der er klaget over modtage afgørelsen fra Nævnet. Hvis klager ikke har fået medhold, eller er utilfreds med delvist medhold, kan klager vælge at tage sagen for en domstol. Afgørelsen i Nævnet er hverken bindende for klager eller for forsikringsselskabet. I få sager vælger forsikringsselskabet ikke at følge afgørelsen, i sådanne tilfælde kontakter Nævnet klager med en vejledning om, hvordan klager kan forfølge sit krav.

I 2017 var der 214 klager over ejerskifteforsikringer, af disse blev 27 afsluttet uden en kendelse. I 131 sager fik forsikringsselskabet medhold, og i 19 sager fik klager medhold. I 36 sager fik klager og forsikringsselskab delvist medhold
Læs mere på: http://ankeforsikring.dk/Sider/default.aspx

Ankenævn for tekniske installationer:
Hvis en forbruger er utilfreds med den udarbejdede eleftersynsrapport kan denne klage til Ankenævn for Tekniske installationer. Ved kontrollen i eleftersyns regi har Sikkerhedsstyrelsen alene den sanktionsmulighed, at de kan frakende virksomheden deres autorisation, såfremt de har udvist grov eller gentagen forsømmelighed under udarbejdelsen af rapporten

Den almindelige procedure for ankenævnsbehandlingen er følgende:
• Klageskema og klagegebyr modtages i Sekretariatet.
• Klageskema fremsendes til indklagede til udtalelse – svarfristen er minimum 14 dage.
• Afhængig af sagens karakter iværksættes syn og skøn.
• Syn og skøn afholdes.
• Skønsmanden udarbejder skønserklæring, som forelægges for parterne til udtalelse.
• Sagen forelægges for Ankenævnet.
• Der udarbejdes kendelse, som snarest sendes til parter.

Læs mere på: http://www.el-vvs-anke.dk/index.php/el-eftersyn